Wymagane dokumenty dla podmiotów gospodarczych

Lista dokumentów wymaganych do oceny zdolności
SPÓŁEK I INNYCH OSÓB PRAWNYCH
OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Historia finansowa za co najmniej 6 miesięcy.


w przypadku spółek i innych osób prawnych:

 1. KRS
 2. REGON
 3. NIP
 4. sprawozdania finansowe F01 i F02
  lub
 5. deklaracja CIT
 6. bilans / Rachunek zysków i strat

 

w przypadku Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:

 1. Wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej


w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pozarolniczą:

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 2. REGON
 3. NIP

Ponadto zależnie od wybranej formy opodatkowania:

NA ZASADACH OGÓLNYCH:
Wyciąg z Księgi Przychodów i Rozchodów za ostatni rok poświadczony przez księgowego (lub właściciela);
PIT-36 (skala 18%, 32%) lub PIT-36L (podatek liniowy 19%) za ostatni rok;


NA PODSTAWIE RYCZAŁTU:
Ewidencja przychodów (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
PIT-28 za ostatni rok;


NA PODSTAWIE KARTY PODATKOWEJ:
Oświadczenie o osiąganych dochodach (Karta podatkowa) / Decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku
Wyciąg z konta za ostatnie 6 miesięcy

Ponadto dla wszystkich wyżej wymienionych:

 1. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS;
 2. zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach;
 3. zgoda na weryfikację pod kątem zdarzeń negatywnych w Rejestrze BIG